واژه هوش ماشین:

به نظر می‌رسد که واژه «هوش مصنوعی» به روش‌های متفاوتی استفاده شده که اکنون موجب سردرگمی و ابهام شده است. مردم از واژه AI برای اشاره به هوش مصنوعی کلاسیک (Classic AI)، شبکه عصبی ساده (Simple Neural Network)، شبکه عصبی زیستی (Biological Neural Network) بعلاوه عنوان‌های دیگر استفاده می‌کنند و همچنین تقریباً بی معنی شده است.

واژه «یادگیری ماشین» یک عبارت خیلی نزیک تعریف شده برای ماشین‌هایی که از داده یاد می‌گیرند، شامل مدل‌های عصبی ساده مانند ANNs (شبکه عصبی ساده Artificial Neural Network) و یادگیری ژرف (Deep Learning) می‌باشد. ما از واژه «هوش ماشین» برای اشاره به ماشین‌هایی که یاد می‌گیرند اما با شبکه عصبی زیستی هم رده شده اند، استفاده می‌کنیم. اگرچه هنوز کارهای زیادی پیش روی ما قرار دارد، معتقدیم که روش شبکه عصبی زیستی سریعترین و سرراست ترین مسیر بسوی ماشین‌های واقعاً هوشمند می‌باشد.

 

 

منبع: kdnuggets.com